O NÁS

Jsme stavební společnost působící v chomutovském regionu. Spokojení klienti jsou důkazem naší snahy.

SLUŽBY

Zabýváme se výstavbou, udržováním a prováděním úprav průmyslových, inženýrských, občanských a bytových staveb.

CERTIFIKACE

Jedním z našich dlouhodobých cílů je ochrana zdraví a bezpečnost práce našich zaměstnanců.

REFERENCE

Jedním z našich hlavních cílů je nalezení společné cesty ke spokojenosti zákazníka.

ETIKA SPOLEČNOSTI


 

ETICKÝ KODEX FIRMY

Etický kodex je nástroj, který nám pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity firmy a jednání všech jejich zaměstnanců odpovídalo stanoveným zásadám. Jde o soubor konkrétních pravidel, která vycházejí z hodnot a principů organizace a vymezují standard profesionálního jednání.

Jedná se o vnitřní předpis společnosti, který je závazný pro všechny její zaměstnance.

Základní požadavky chování

Soulad se zákony
Dodržování zákonů je základem etických standardů společnosti. Společnost JETCON spol. s r.o. se vždy řídí všemi platnými zákony, předpisy, pravidly a normami. Pokud jsou zásady nebo etický kodex společnosti v rozporu s platným právem, vždy vyžaduje soulad se zákony.

Ochrana dobrého jména společnosti
Zaměstnanci jsou povinni vždy jednat a vystupovat s vědomím, že reprezentují společnost JETCON spol. s r.o. a jejich jednání, vystupování nebo vyjádření mohou poškodit nebo znevážit dobré jméno zaměstnavatele.

Management
Vedoucí pracovníci jsou vzorem morálních a etických kvalit pro ostatní zaměstnance a zástupce společnosti a jsou zodpovědní za sledování dodržování Etického kodexu u svých podřízených

Obchodní vztahy a vztahy s třetími stranami

Spravedlivé hospodářské soutěže a antimonopolní zákony
JETCON spol. s r.o. ctí a dodržuje pravidla poctivé a otevřené hospodářské soutěže. Každý zástupce společnosti svým jednáním chrání pravidla poctivé a otevřené hospodářské soutěže, resp. předchází a zamezuje situacím směřujícím k jejich porušování.

Zaměstnanci společnosti nesmí nikdy vyvíjet žádné kartelové aktivity, jimiž může být jednání o výměně informací s konkurencí nebo obchodními společnostmi o zvýšení nebo jiném ustálení prodejních cen apod., uzavírání smluv o nabídkách (jednání s konkurencí či obchodními společnostmi o cenových nabídkách nebo o tom, kdo bude úspěšným účastníkem soutěže apod.) nebo jiné nezákonné obchodní praktiky kladoucí překážky svobodné a rovné hospodářské soutěži.

Nabízení nebo žádání poskytování výhod
Zaměstnanci společnosti nesmí poskytovat žádným osobám či organizacím, které jsou se společností v obchodním vztahu (jako zákazník či dodavatel), případně konkurentům společnosti, žádné dary, platby, odměny, služby, dovolené či pohoštění, ani je žádat či přijímat, s výjimkou, že dary a pohoštění jsou poskytnuty či přijaty pouze tehdy, souvisí-li s pracovní náplní zúčastněných osob (viz Interní protikorupční dokument)

Zvláště vztahy s dodavateli a zákazníky musí probíhat při výběru zboží či služeb pouze na základě konkurenčních podmínek kvality, ceny a služeb, které jsou pro společnost nejvýhodnější.

Dodržování zásad chování dodavatele společnosti JETCON spol. s r.o.
Společnost JETCON spol. s r.o. vyžaduje u svých dodavatelů dodržování stejných zásad chování, které určuje tento Etický kodex pro ni samotnou.

Duševní vlastnictví druhých
JETCON spol. s r.o. chrání svá vlastní tajemství a respektuje práva duševního vlastnictví druhých. Zaměstnanci nesmí získávat důvěrné informace jiných stran nedovolenými prostředky a nesmí je bez dovolení zpřístupňovat.

Střet zájmů
Zaměstnanci se musí vyhýbat situacím, v jejichž rámci by mohlo docházet ke střetu mezi jejich osobními zájmy a zájmy společnosti. Při jednání s aktuálními a potencionálními zákazníky, dodavateli, veřejnými činiteli, investory a konkurenty musí zaměstnanci vystupovat v nejlepším zájmu společnosti, bez ohledu na své osobní výhody.

Každý zaměstnanec musí urychleně informovat svého nadřízeného jakékoliv situaci, při níž by mohlo dojít ke konfliktu zájmů.

V případě pochyb nebo pocitu, že se zaměstnanec ocitl v choulostivé situaci, informuje svého nadřízeného.

Vztah k zaměstnancům
Pro společnost JETCON spol. s r.o. má klíčový význam silný a pevný vztah se všemi jejími zaměstnanci, jehož základem je vzájemná úcta a důstojnost. Pracovní podmínky nabízené zaměstnancům odpovídají požadavkům zákonných norem a předpisů a příslušných úmluv

Ochrana a užívání majetku
Pracovníci musí dbát ochrany majetku společnosti a jeho efektivního využívání.

Krádeže, nezodpovědné zacházení nebo plýtvání mají přímý dopad do obchodních výsledků společnosti. Jakékoliv podezření na zneužívání nebo krádež musí být hlášeno a prošetřeno.

Majetek společnosti nemůže být využíván pro soukromé obchodní aktivity, avšak nahodilé nebo společností výslovně povolené soukromé užití je dovoleno.

Závazek zaměstnance chránit majetek společnosti se vztahuje také na informace a nehmotná aktiva. Mezi tyto informace a nehmotná aktiva je zahrnuto duševní vlastnictví, obchodní tajemství, patenty, značky, ochranné známky, obchodní plány a nápady, návrhy, databáze, záznamy, informace o platech, nezveřejněná finanční data. Neoprávněné užití nebo distribuce takových informací a nehmotných aktiv je závažným porušením pracovních pravidel. Navíc může být takové užití nebo distribuce protiprávní a může vést k soukromoprávním nebo trestněprávním postihům.

Životní prostředí
Společnost dodržuje všechny předpisy na ochranu životního prostředí. Při všech činnostech společnosti chrání životní prostředí. Společnost vlastní certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2015, kterým dokládá zavedení a neustále zlepšování systému environmentálního managementu. Společnost se aktivně podílí na odstraňování následků své podnikatelské činnosti a úpravou technologických postupů se snaží o minimalizaci dopadů výrobního procesu na životní prostředí.

Představitel etického kodexu
Nejvyšším představitelem etického kodexu společnosti (Manažerem etiky) je ustanoven Jednatel společnosti, Výrobní ředitel a Manažer systému. Manažer etiky rozhoduje o nápravných opatřeních a následných činnostech vyplývajících z vyšetřování hlášených stížností.

Stížnosti, připomínky a porušení kodexu

Zásady nepostižitelnosti
Společnost nebude proti zaměstnanci, který informoval o možném porušení etického kodexu, podnikat žádné odvetné kroky. To znamená, že jej nepropustí ani jej nebude nijak jinak diskriminovat, neboť zaměstnanec informoval o možných porušeních pravidel. Toto se netýká osob, které vznesou vědomě falešné obvinění či záměrně poskytnou chybné informace.

Porušení kodexu
Pokud některý zaměstnanec kodex poruší, mohou být přijata disciplinární opatření, v souladu s právními předpisy a s interními zásadami a pravidly společnosti. Příslušná disciplinární opatření mohou být přijata i proti manažerům a ředitelům v případech porušení kodexu.

Vyšetřování hlášených stížností
Společnost všechna hlášení spravedlivě a důkladně vyšetří a přijme vhodná opatření. Vynaloží také veškeré úsilí, aby nevyzradila identitu stěžovatele. Totéž platí, pokud stěžovatel společnost požádá, aby poskytované informace považovala za důvěrné.

V Chomutově dne 19.7.2017
Stanislav Náhluk
Jednatel
JETCON spol. s r.o. (ETICKÝ KODEX JETCON)

Čti více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ DOKUMENT

Jedná se o vnitřní předpis společnosti, který je závazný pro všechny její zaměstnance.

Politika firemní pohostinnosti, přijímání a předávání darů společnosti JETCON spol. s r.o.

Základní ustanovení
Tento dokument stanovuje pravidla firemní pohostinnosti a přijímání nebo poskytování darů ve společnosti JETCON spol. s r.o.  Etický kodex obsahuje zásady uplatňované v zaměstnaneckých vztazích i podnikatelském prostředí. Naším základním principem je, že pro naše zaměstnance je nepřijatelné přijímání darů nebo pohostinnosti od třetích stran stejně jako

poskytování darů nebo pohostinnost třetím stranám, kromě případů uvedených dále v dokumentu.

Pravidla uvedená v tomto dokumentu jsou závazná a platná pro všechny zaměstnance společnosti JETCON spol s. s r.o. a upravují vztahy společnosti a jejích zaměstnanců s klienty, subdodavateli a se společnostmi, se kterými JETCON spol. s r.o. jinak spolupracuje, nebo by v budoucnosti spolupracovat mohla.

Dary
Společnost JETCON spol. s r.o. prosazuje dárkovou politiku – ve vztahu k externím podnikatelským subjektům jako i jiným subjektům, se kterými spolupracuje. To znamená,

že společnost JETCON spol. s r.o. nebo její zaměstnanci nesmí v souvislosti s jejich pracovními povinnostmi ani v postavení zástupců dávat ani přijímat dary od externích subjektů ani od jejich zástupců. Při poskytování nebo přijímání darů je potřebné rozlišovat, zda jde o reklamní předměty nebo dary.

Reklamní předměty jsou zejména reklamní položky, zboží nebo produkty, které slouží pro reklamní (propagační) účely a jsou označené logem společnosti a používané v souvislosti s marketingem a komunikačními programy (jako jsou externí události, např. zasedání, firemní akce apod.). Tyto předměty mohou společnosti pomoci také k propagaci jejích produktů, služeb a hodnot.

Dar je „něco/věc“ darovaná dobrovolně druhé osobě nebo společnosti či organizaci bezúplatně za účelem prokázání přízně, ocenění příležitosti nebo jako gesto pomoci.

Výjimky ze všeobecného pravidla zákazu poskytování a přijímání darů jsou následující:

  • jedná se o malé reklamní předměty (kalendáře, diáře, firemní pera),
  • hodnota takového reklamního předmětu musí být nižší než 500 CZK.

Výběr reklamních předmětů vždy zabezpečuje Manažer systému společnosti, schválení poskytuje vedení společnosti. Takto daný nebo přijatý reklamní předmět musí být běžný a   odůvodněný, v souladu s právním pořádkem a všeobecně akceptovatelnými zvyklostmi, nijak příjemce nezavazuje, ani nebude vytvářet takové zdání, finanční dary (hotovost, šek, poukázka) jsou nepřijatelné. Jakékoliv dary nebo reklamní předměty dané v rozporu s těmito pravidly budou vrácené dárci.

Firemní pohostinnost
Firemní pohostinnost pro dodavatele, partnery nebo jiné třetí strany poskytovaná zaměstnanci JETCON spol. s r.o. je omezená na následující okolnosti:

  • profesní zasedání sloužící pro pracovní/profesní rozvoj zaměstnance,
  • pracovní snídaně/obědy/večeře, za předpokladu, že setkání slouží řádnému pracovnímu účelu a nepodporuje chování, které by bylo v rozporu s Etickým kodexem nebo právním pořádkem,
  • prezentace výrobků, služeb, profesních vzdělávacích programů souvisejících s profesním rozvojem zaměstnanců společnosti.

V případě firemní pohostinnosti se vždy bude zvažovat vhodnost místa, náklady v kontextu s cílem akce. V případě, že je zaměstnanec společnosti JETCON spol. s r.o. pozvaný na pracovní snídaně/obědy/večeře, tato přijatá pohostinnost musí být povahy a rozsahu, který není větší než ten, který by sama společnost pravděpodobně poskytla na oplátku a musí být schválena přímým nadřízeným. Za schválení se považuje např. písemná komunikace e-mail, jako i následné podepsání útraty přímým nadřízeným. Jakákoliv pohostinnost poskytnutá nebo přijatá nesmí u příjemce vzbuzovat povinnost zadostiučinění. V případě prezentace výrobků, služeb, profesních vzdělávacích programů souvisejících s pracovním rozvojem zaměstnanců společnosti, kde je účast bezplatná a náklady na občerstvení po dobu prezentace nejsou významné, může se zaměstnanec po předcházejícím schválení přímým nadřízeným prezentace zúčastnit.

Pro všechny firemní pohostinnosti známé nebo odhadující se na více než 2500 Kč na osobu, je potřebný souhlas přímého nadřízeného. Souhlas musí být udělen písemnou formou (např. e-mail).

Závěrečná ustanovení
V případě, že zaměstnanci dostali dar, a nejedná se o malý reklamní předmět, jsou povinni do třech pracovních dní nahlásit příslušnému nadřízenému, že dostali dar, jeho předpokládanou finanční hodnotu, jméno dárce a předpokládaný důvod poskytnutí. Nadřízený je povinný postupovat dle výše popsaných pravidel. Jakékoliv další výjimky v případě poskytování nebo přijímání darů musí předložit nadřízený ke schválení Managementu společnosti JETCON spol s r.o. Všichni vedoucí zaměstnanci musí vhodným způsobem informovat o pravidlech stanovených v tomto dokumentu dodavatele, zhotovitele, zprostředkovatele, partnery, subdodavatele a všechny třetí osoby, se kterými JETCON spol. s r.o. spolupracuje nebo spolupracovat bude. V případě, že bude mít třetí strana (klient, subdodavatel, jakákoliv třetí strana) přísnější pravidla pro předávání/přijímání darů a firemní pohostinnosti než jsou pravidla uvedená v tomto dokumentu, použijí se tyto přísnější pravidla.

Tento dokument upravuje předávání/přijímání darů a firemní pohostinnosti v návaznosti na Etický kodex.

V Chomutově dne 19.7.2017
Stanislav Náhluk
Jednatel
JETCON spol. s r.o. (INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ DOKUMENT)

Čti více